Photo: Marshall Troy/Studio D.

8 of 13
Velvet Strappy Flats