Waiting For "Superman" movie poster
Photo: Paramount Pictures
September 24th
 • New York
 • Los Angeles

October 1st
 • Chicago
 • Philadelphia
 • San Francisco
 • Boston
 • Dallas
 • Washington, D.C.
 • Seattle
 • Minneaspolis
 • Toronto

October 8th
 • Detroit
 • Atlanta
 • Houston
 • Miami
 • Phoenix
 • Sacramento
 • St. Louis
 • San Diego
 • Baltimore
 • Portland
 • West Palm Beach/Boca Raton
 • Montreal